VINH DANH CẤP GROUP

Trung tâm Media

vNews

Tập thể xuất sắc toàn wGroup

VINH DANH CẤP CÔNG TY

WGHN

Bùi Văn Duy

Trung tâm CNTT

Nhân viên có thâm niên gắn bó (5 năm)

Lê Quang Đông

Trung tâm CNTT

Nhân viên có thâm niên gắn bó (5 năm)

Nguyễn Anh Đông

Trung tâm CNTT

Thủ lĩnh xuất sắc

Trần Quốc Cường

Ban KD&CSKH

Thủ lĩnh xuất sắc

Đặng Thị Mai Anh

Trung tâm CNTT

Nhân viên xuất sắc

Lê Hoàng

Ban KD&CSKH

Nhân viên xuất sắc

Nguyễn Đức Bình

Trung tâm CNTT

Nhân viên xuất sắc

wBooking Miền Bắc

Lê Minh Ngọc

Trung tâm Marketing

Nhân viên có thâm niên gắn bó (5 năm)

Nguyễn Thị Thuỷ

Trung tâm kinh doanh

Thủ lĩnh xuất sắc

Cù Thị Liên

Trung tâm kinh doanh

Nhân viên xuất sắc

Đinh Thị Lan Anh

Trung tâm kinh doanh

Nhân viên xuất sắc

Đinh Thị Ngọc Mai

Trung tâm kinh doanh

Nhân viên xuất sắc

Lê Quang Huỳnh Đức

Ban sự kiện

Nhân viên xuất sắc

Lý Thị Hường

Trung tâm vận hành

Nhân viên xuất sắc

Nguyễn Diệu Hương

Trung tâm kinh doanh

Nhân viên xuất sắc

Nguyễn Thành Long

Trung tâm Marketing

Nhân viên xuất sắc

Phạm Mai Phương

Trung tâm Marketing

Nhân viên xuất sắc

Phạm Thị Ánh

Ban Tài chính – Kế toán

Nhân viên xuất sắc

Trần Thị Hương

Trung tâm kinh doanh

Nhân viên xuất sắc

wBooking Miền Trung

Đoàn Thị Hương

Ban Tài chính – Kế toán

Nhân viên xuất sắc

wBooking Miền Nam

Cao Xuân Lực

Trung tâm CNTT

Nhân viên có thâm niên gắn bó (5 năm)

Nguyễn Thị Phương Thuỳ

Ban Tài chính – Kế toán

Thủ lĩnh xuất sắc

Đặng Xuân Khoa

Trung tâm CNTT

Nhân viên xuất sắc

Nguyễn Thị Yến Ngọc

Ban Nhân lực – Pháp chế

Nhân viên xuất sắc

Nguyễn Thị Yến Tiên

Phòng Kinh doanh

Nhân viên xuất sắc

vNews

Lương Thị Nhật Lệ

Ban truyền thông

Nhân viên xuất sắc

VGolf Travel

Lê Thị Hưởng

VGolf Travel

Nhân viên xuất sắc